Flowers
Flowers Flowers

Integritetspolicy

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också vad du har för rättigheter kopplat till dina uppgifter.

Vårt mål är att vara så tydliga som möjligt, men om du skulle undra över något är du självklart välkommen att höra av dig till oss på info@mammamiatheparty.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Med behandling menas allt som görs med personuppgifterna. Exempelvis insamling av personuppgifter, registrering och lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

MM the Party in Stockholm AB (I detta dokument anges som Mamma Mia! The Party),
Org.nr 559433-1901, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du t.ex. köper biljetter till våra evenemang eller besöker vår hemsida samlar vi in olika typer av information, t.ex. namn, ålder, adress, telefonnummer och e-postadress. Vår utgångspunkt är alltid att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Under nästa punkt får du en mer detaljerad beskrivning över vilka personuppgifter vi samlar in, för vilket ändamål och de lagliga grunder vi stödjer oss på.

Hur använder vi dina personuppgifter och för vilka ändamål?

Nedan specificeras de ändamål vi har med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för respektive ändamål, vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på och hur länge personuppgifterna lagras.

För uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med besök

Vi kan behöva använda dina personuppgifter innan, i samband med eller efter ditt besök. Det kan röra sig om information som behöver gå ut till dig innan besöket, hantering av frågor eller klagomål etc. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan då tvingas neka dig köpet. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt information om vilken föreställning som du har köpt biljett till. Om du har tillgänglighetsbehov vill vi se till att du får den bästa upplevelsen när du besöker oss. För att möjliggöra detta måste vi samla in uppgifter om dina behov (som kan innebära att du lämnar information om dina fysiska förutsättningar eller kostbehov). Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

För hantering av kundtjänstärenden

Vi använder även dina personuppgifter i samband med kundtjänstärenden, som kommunikation och besvarande av eventuella frågor som du ställer till kundtjänst (via telefon, e-post eller i digitala kanaler som sociala medier). Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla en god service för våra kunder. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och övriga uppgifter som du lämnar till oss i ärendet. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att hantera ditt ärende eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

För information och marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig i informations- och marknadsföringssyfte, vilket gör att vi kan hålla dig uppdaterad om våra föreställningar och kommande biljettsläpp. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera dig. De personuppgifter vi lagrar och hanterar är namn, e-postadress, telefonnummer och uppgift om vilken föreställning du har köpt biljett till.

Dessa personuppgifter lagras endast under den tid som kundrelationen till oss består. Du kan även när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. Även om dina personuppgifter raderas från våra utskickslistor, så kommer din e-postadress fortfarande att lagras i en lista för att säkerställa att du inte får fler utskick.

För att förbättra användarupplevelsen av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra hemsidans funktionalitet och din användarupplevelse av vår hemsida använder vi oss av cookies. Läs mer om vår cookiepolicy här. Vi använder också av verktyget Google Analytics för att analysera våra besökares användarbeteenden och mönster på vår hemsida. Uppgifter som samlas in via verktyget innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
– Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
– Uppgifter som vi får från tredje part (t.ex. samarbetspartners såsom Liseberg, Gröna Lund, Ticket Master och researrangörer).

Vilka delar vi dina uppgifter med och varför

Personuppgiftsbiträden
I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften för vilka vi har samlat in informationen. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
– IT-tjänster (företag som hanterar drift, lagring, support och underhåll av våra IT-lösningar och IT-system).
– Marknadsföring (webbanalysföretag, annonspartners och andra samarbetspartners etc).
– Kundenkäter (utvärdering och uppföljning av evenemang).

Företag som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Behandling av personuppgifter som görs av vår samarbetspartner Gröna Lund i samband med besök hos oss faller inte in under denna integritetspolicy. För denna behandling är Gröna Lund personuppgiftsansvariga, och då gäller det företagets integritetspolicy, du hittar den här.

Behandling av personuppgifter som görs av vår biljettleverantör TicketMaster i samband med biljettköp hos dem faller inte in under denna integritetspolicy. För denna behandling är Ticket Master personuppgiftsansvariga, och då gäller deras integritetspolicy, du hittar den här.

Vår hemsida och våra tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser,
produkter och tjänster och regleras av den tredje partens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlas personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan i vissa situationer överföras och behandlas i ett land utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga lagliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Uppgifterna lämnas ut i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det gäller t.ex. följande situationer:
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
– Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
– Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
– Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Vi kan ha rätt att inte tillmötesgå din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, eller om behandlingen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående punkter:

Berättigat intresse: Om vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Behörig tillsynsmyndighet

Datainspektionen är behörig tillsynsmyndighet. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Skydd och säkerhet

Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, t.ex. brandväggar, åtkomstbegränsning, virusskydd etc., för att uppgifterna inte oavsiktligt eller olovligen ska förstöras eller förloras och för att de inte ska komma till obehörigs kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Vi ser till att dina personuppgifter är säkra genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla anställda på Mamma Mia! The Party. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvariga (DPO).

Kontaktuppgifter DPO

DPO: Jessica Klingberg

Email: info@mammamiatheparty.se

Postadress:
MM THE PARTY IN STOCKHOLM AB
C/O POPHOUSE ENTERTAINMENT
MÄSTER SAMUELSGATAN 45
111 57 STOCKHOLM

Hemsida: www.mammamiatheparty.se

Uppdaterad: 2024-02-02

Flowers
Flowers Flowers